Privacyverklaring
Voor ons is een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens van groot belang. Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving stellen. Innovative Learning Environments bvba. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juli 2018.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou of het opleidingsinstituut waar je bent ingeschreven en waar wij diensten aan verlenen, worden opgegeven. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kan ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Hiervoor is in het systeem een contactmogelijkheid met de Information officer voorzien.
Als klant van ILE word je gevraagd om informatie aan ons te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk is voor ILE om de gevraagde dienstverlening uit te voeren.

Registratiesysteem
Bij bepaalde onderdelen van deze website moet je eerst inschrijven. Na het inschrijven bewaren wij het e-mailadres en de opgegeven persoonsgegevens.
De inschrijving kan door jezelf gemaakt worden of door het opleidingsinstituut waar wij diensten aan verstrekken.

Indien gekozen wordt voor een authenticatiemethode via Oauth2 (Google, Facebook, Linkedin, Microsoft), worden van deze diensten geen gegevens opgeslagen dan dewelke waartoe vrije toegang wordt gegeven door de gebruiker.
Wij zullen de aan je inlognaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit, je daarvoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Inlognaam en wachtwoord
Uw inlognaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw inlognaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de inlognaam. Wij raden je uit veiligheidsoverwegingen aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. Indien onbevoegden zich toegang hebben verschaft tot uw account en door het wijzigen van het wachtwoord de toegang voor jou onmogelijk hebben gemaakt, kan je dit ongedaan maken door een reset link te laten zenden naar het opgeven e-mail adres.

Beveiliging van persoonsgegevens
ILE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd.

E-mail
Email wordt gebruikt om je automatisch de noodzakelijke inloggevens toe te sturen na het aanmaken van je account en later om eventueel een link te sturen waarmee het paswoord kan gereset worden indien je dat vergeten bent.
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een forum waarmee wij geĆÆnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. De gebruiker wordt via email op de hoogte gebracht van een nieuw forumartikel tenzij er wordt opgeven deze notificatie niet te willen ontvangen (opt-out).

Direct marketing
Uitsluitend de gebruikers van https://www.process-stimulation.eu/LMS/DEMO/ kunnen benaderd worden voor Direct marketing doeleinden via de door henzelf ingevulde contactgegevens. Ten allen tijde hebben ze de mogelijkheid om hun account af te sluiten en zich van de mailinglist te schrappen
Gebruikers van andere systemen op het domein https://www.process-stimulation.eu/LMS zullen nooit met commerciƫle intenties benaderd worden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de inlognaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van (session) cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.
Na inloggen met je inlognaam en wachtwoord stuurt onze website een cookie om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina's je opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw voortgang in de lesmodules op te slaan zodat bij een volgend bezoek hiermee rekening wordt gehouden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Persoonlijke gegevens kunnen door de gebruiker zelf geraadpleegd / gedownload / gewijzigd / verwijderd worden via het dashboard.